फुलांच्या विश्वात : कमळ

तलाव आणि पाणथळ जागांचे वैभव म्हणजे कमळाचे फूल.

तलाव आणि पाणथळ जागांचे वैभव म्हणजे कमळाचे फूल.